Loading...

Za nami XLI Okręgowy Zjazd Lekarzy - 2023-04-25

Dnia 22 kwietnia 2023 r. w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym w Turośni Kościelnej odbył się XLI Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku (dalej: Zjazd).

Zjazd został otwarty przez Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku (dalej: ORL)  kol. Jolantę Szczurko, która powitała przybyłych delegatów oraz zaproszonych gości, m.in. Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej kol. Łukasza Jankowskiego, który w swoim wystąpieniu przedstawił podsumowanie ostatnich prac samorządu lekarskiego na szczeblu centralnym.

W Zjeździe uczestniczyło 66 z 124 delegatów, co stanowi 53% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. Ustalono więc, że Zjazd jest prawomocny i może podejmować uchwały oraz wykonywać swoje zadania.

 

W części roboczej wyłoniono Prezydium Zjazdu, w którym znaleźli się:

 • Przewodniczący Zjazdu: kol. Maciej Makarewicz,
 • Zastępcy Przewodniczącego Zjazdu: kol. Andrzej Tynecki, kol. Piotr Fiedorczuk,
 • Sekretarz Zjazdu: kol. Natalia Sot-Muszyńska.

Następnie dokonano wyboru komisji zjazdowych oraz przyjęto regulamin oraz porządek obrad.

W części sprawozdawczej Zjazdu:

 • Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej, kol. Jolanta Szczurko, przedstawiła sprawozdanie roczne z działalności ORL oraz Komisji ORL;
 • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (dalej: OROZ), kol. Małgorzata Topolska, złożyła sprawozdanie roczne ze swojej działalności;
 • Przewodnicząca Okręgowego Sądu Lekarskiego, kol. Małgorzata Pawińska, przedstawiła sprawozdanie roczne z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego (dalej: OSL);
 • Skarbnik ORL, kol. Lucyna Mierzyńska-Ładny, przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu w 2022 roku.
 • Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej (dalej: OKR), kol. Mieczysław Kuczyński przedstawił sprawozdanie zawierające ocenę gospodarki finansowej OIL w 2022 roku. Na koniec podsumował, że OKR pozytywnie ocenia wykonanie budżetu oraz pracę wszystkich organów OIL i wnioskuje o udzielenie absolutorium ORL.

W drodze głosowania jawnego przyjęto uchwały zatwierdzające sprawozdanie ORL, OROZ, OSL, z wykonania budżetu za 2022 rok, sprawozdanie finansowe i podziału wyniku finansowego za 2022 rok oraz udzielono absolutorium ORL.

Skarbnik ORL kol. Lucyna Mierzyńska-Ładny, przedstawiła projekt budżetu na 2023 r. Zaprezentowała w drodze prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych zestawienie prognozowanych przychodów i wydatków. W głosach dyskusji wskazywano na konieczność liczenia się ze wzrostem cen towarów i usług. Burzliwym tematem okazały się plany remontu siedziby  OIL i pojawiający się do rozważenia pomysł rozbudowy biura w związku z niedawną zmianą planu zagospodarowania przestrzennego okolicy. Część z delegatów podnosiła konieczność nie tylko odrestaurowania budynku, który od początku budowy nie przeszedł jeszcze kapitalnego remontu, ale również potrzebę pozyskania większej ilości pomieszczeń na cele administracyjne. Zwracano jednak uwagę aby roztropnie rozważyć wydatkowanie dużych środków finansowych z budżetu. Po debacie, budżet na rok 2023 został przyjęty przez obradujących delegatów zdecydowaną większością głosów.

W części programowej Zjazdu debatowano nad zgłoszonymi projektami uchwał i apeli.

Dużo emocji wzbudziła propozycja zmiany podstawowej formy dystrybucji Biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku z wersji papierowej na wersję elektroniczną. Po debacie, większością głosów podjęto uchwałę o wprowadzeniu od 2024 roku wersji elektronicznej jako formy podstawowej dystrybucji biuletynu, z zastrzeżeniem, że osoby powyżej 70-tego roku życia oraz osoby indywidualnie o to wnoszące, będą mogły nadal otrzymywać wersję papierową.

Wśród pozostałych działań programowych zobowiązano ORL m.in. do:

 • przeanalizowania wysokości uposażeń dla osób na stanowiskach funkcyjnych OIL oraz wysokości gratyfikacji za uczestnictwo w posiedzeniach Prezydium ORL;
 • zawarcia od 2024 r. ubezpieczenia OC dla członków OIL;
 • utworzenia od 2024 r. komisji ds. aktywizacji delegatur;
 • organizacji posiedzeń w formie hybrydowej i umożliwienia uczestnictwa w nich w formie zdalnej.

Pdf icon – Uchwały i apele podjęte przez XLI Okręgowy Zjazd Lekarzy.