Loading...

Za nami XLIII Okręgowy Zjazd Lekarzy - 2024-04-09

Dnia 6 kwietnia 2024 r. w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym w Turośni Kościelnej odbył się XLIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.

W Zjeździe uczestniczyło 64 ze 126 delegatów, co stanowi 50,79% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. Ustalono więc, że Zjazd jest prawomocny i może wykonywać swoje zadania. W części roboczej Zjazdu przyjęto porządek obrad oraz wybrano Prezydium Zjazdu w następującym składzie: Przewodniczący Zjazdu: kol. Maciej Makarewicz, Zastępca Przewodniczącego Zjazdu: kol. Piotr Fiedorczuk, Sekretarz Zjazdu: kol. Magdalena Nowosielska. Dalej, uchwalono regulamin Zjazdu oraz dokonano wyboru Komisji Zjazdowych.

W części sprawozdawczej Zjazdu:

 • Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej, kol. Henryk Grzesiak, przedstawił sprawozdanie roczne z działalności ORL oraz Komisji ORL;
 • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (dalej: OROZ), kol. Małgorzata Topolska, złożyła sprawozdanie roczne ze swojej działalności;
 • Przewodnicząca Okręgowego Sądu Lekarskiego, kol. Małgorzata Pawińska, przedstawiła sprawozdanie roczne z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego (dalej: OSL);
 • Skarbnik ORL, kol. Lucyna Mierzyńska-Ładny, przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu w 2023 roku;
 • Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej (dalej: OKR), kol. Mieczysław Kuczyński, przedstawił sprawozdanie zawierające ocenę gospodarki finansowej OIL w 2023 roku. Na koniec podsumował, że OKR pozytywnie ocenia wykonanie budżetu oraz pracę wszystkich organów OIL i wnioskuje o udzielenie absolutorium ORL.

W drodze głosowania jawnego przyjęto uchwały zatwierdzające sprawozdanie ORL, OROZ, OSL, z wykonania budżetu za 2023 rok, sprawozdanie finansowe i podziału wyniku finansowego za 2023 rok – oraz udzielono absolutorium ORL.

W części programowej Zjazdu, Skarbnik ORL, kol. Lucyna Mierzyńska-Ładny, przedstawiła projekt budżetu na 2024 r. Zaprezentowała w formie arkuszy kalkulacyjnych zestawienie prognozowanych przychodów i wydatków. Nie zgłoszono żadnych uwag do planowanego projektu i budżet na rok 2024 został przyjęty przez obradujących delegatów jednogłośnie.

Ważnym punktem programowym tegorocznego Zjazdu była debata nad podjęciem uchwały ws. budowy nowej siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku przy ul. Niedźwiedziej 56. Plan realizacyjny tego przedsięwzięcia zreferował kol. Waldemar Pędziński, Przewodniczący Zespołu ORL ds. Inwestycji, który w swoim wystąpieniu przedstawił szacowany kosztorys oraz prognozowany harmonogram poszczególnych etapów realizacji budowy. W dyskusji zgłaszano wiele argumentów wskazujących na potrzebę pozyskania większej ilości pomieszczeń administracyjnych na cele działalności OIL (m.in. archiwum, sala konferencyjna, dodatkowe stanowiska do pracy, itd.) oraz dostosowanie siedziby OIL do standardów użyteczności publicznej budynku – m.in. poprzez zapewnienie kompleksowego dostępu dla osób niepełnosprawnych oraz umożliwienie parkowania w bezpośredniej okolicy dla interesantów – co w obecnej lokalizacji stwarza znaczne trudności. Wśród głosów przeciw inwestycji, wskazywano przede wszystkim obawy o płynność finansową OIL. Po debacie, zdecydowaną większością głosów, podjęto uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań dotyczących budowy nowej siedziby OIL w Białymstoku. Realizację tej uchwały powierzono ORL.

Wśród dalszych działań programowych, Zjazd zadecydował o podjęciu:

 • apelu do Naczelnej Rady Lekarskiej i Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty wyłącznie w celu i na czas odbycia stażu podyplomowego;
 • apelu do Okręgowej Rady Lekarskiej o podjęcie działań w celu powołania zespołu ds. obrony cywilnej i przeszkolenia lekarzy w tym zakresie.

Procedowany był również wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zakończenia działalności w zakresie wynajmowania pokoi noclegowych w siedzibie OIL, który nie uzyskał większości głosów.

Podczas Zjazdu przeprowadzono wybory uzupełniające do organów samorządowych. Mandat uzyskali następujący kandydaci:

 • delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy – kol. Henryk Grzesiak;
 • członek Okręgowej Rady Lekarskiej – kol. Piotr Sielatycki;
 • Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – kol. Magdalena Bielonko oraz kol. Katarzyna Pieśniak;
 • członek Okręgowego Sądu Lekarskiego – kol. Marek Rogowski.

Jest już pewną tradycją, że podczas Zjazdu Komisja Kultury organizuje wystawę malarstwa, fotografii, grafiki i rysunku lekarzy należących do OIL w Białymstoku. Zatem także i w tym roku, foyer Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego w Turośni Kościelnej zdobiły prace uzdolnionych artystycznie członków samorządu. Katalog z tejże wystawy będzie udostępniony w zakładce: Albumy Komisji Kultury.

Uprzejmie informujemy, iż wszystkie uchwały i apele podjęte przez XLIII Okręgowy Zjazd Lekarzy zostaną opublikowane w powyższym artykule w nieodległym terminie.