Loading...

Zapomoga finansowa - 2024-01-09

  • Przysługuje członkom OIL w Białymstoku i ich rodzinom oraz osobom sprawującym opiekę nad tymi osobami lub prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe.
  • Wsparcie przysługuje w przypadku: ciężkiej sytuacji materialnej, długotrwałej choroby, śmierci, klęsk żywiołowych oraz innych zdarzeń losowych.
  • Dodatkowym warunkiem otrzymania wsparcia jest opłacanie składek członkowskich przez okres minimum 12 miesięcy.
  • Wysokość wsparcia finansowego ustala się do wysokości nie przekraczającej w roku kalendarzowym kwoty 3.000 zł.
  • Wsparcie może być wypłacone w częściach lub jednorazowo.

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony Wniosek o zapomogę finansową,
  • kopie dokumentów uzasadniających potrzebę wsparcia (zaświadczenie lekarskie, faktura za leczenie/niespodziewane wydatki, itp.).

Szczegółowe warunki zostały określone w Regulaminie Komisji Socjalnej.