Loading...

Zmiany w zwolnieniach lekarskich - 2021-11-02

Zgodnie z  ogłoszoną w dniu 2 września 2021r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej  ustawą z dnia 24 czerwca 2021r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021, poz. 1621), od 1 stycznia 2022r. obowiązywać będą zmiany w zwolnieniach lekarskich.

Skrócony zostanie okres pobierania zasiłku po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego ze 182 dni do 91 dni. Zgodnie z brzmieniem obowiązującego od dnia 1 stycznia 2022r. art. 8 ust. 2  ustawy z dnia 25 czerwca 1991r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j.Dz.U. 2021. poz. 1133 z późn. zm., dalej: ,,ustawa”),  za okres niezdolności do pracy lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art.6 ust. 2 ustawy przypadający po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni. Bez zmian pozostanie czas niezdolności do pracy w czasie ciąży i w przypadku gruźlicy – który obecnie wynosi 270 dni oraz niezdolności do pracy spowodowanej poddaniem się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów – który obecnie wynosi 182 dni.

Dodatkowo zgodnie z art.9 ust. 2  ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022r.,  do okresu zasiłkowego wliczone zostaną okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekracza 60 dni. Do okresu zasiłkowego nie będą wliczone okresy niezdolności do pracy przypadające przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży.

Aktualnie, jeśli pomiędzy okresami niezdolności do pracy występuje co najmniej dzień przerwy, a niezdolność do pracy przed przerwą i po przerwie spowodowana jest różnymi chorobami, to okres zasiłkowy należy liczyć od nowa. Po zmianie przepisów nie będzie miało znaczenia czy choroba jest taka sama czy nie, ponieważ okres zasiłkowy będzie jeden i co do zasady będzie wynosił 182 dni.