Loading...

Organizacja kształcenia podyplomowego

Podmiot zamierzający prowadzić kształcenie podyplomowe (kursy, szkolenia, konferencje, itp.) dla lekarzy i lekarzy dentystów zobowiązany jest do wystąpienia do właściwej izby lekarskiej w celu potwierdzenia spełniania warunków kształcenia oraz wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.

Właściwość określa się w sposób następujący:

 1. Jeżeli miejsce szkolenia i siedziba organizatora szkolenia znajduje się na obszarze tej samej okręgowej izby lekarskiej – podmiot występuje z wnioskiem do okręgowej rady lekarskiej tej izby.
 2. Jeżeli miejsce szkolenia znajduje się na obszarze innej okręgowej izby lekarskiej niż tej, na której obszarze znajduje się siedziba organizatora szkolenia – podmiot najpierw występuje z wnioskiem o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia do okręgowej rady lekarskiej izby, na terenie której zamierza przeprowadzić szkolenie, a następnie z wnioskiem o wpis do rejestru do okręgowej rady lekarskiej właściwej ze względu na jego siedzibę.
 3. Jeżeli miejsce szkolenia znajduje się na obszarze co najmniej trzech województw (bądź dwóch nie sąsiadujących ze sobą województw) lub gdy kształcenie ma zasięg krajowy bądź międzynarodowy albo gdy dostępne jest w ramach programu kształcenia przyjętego przez zarząd główny towarzystwa naukowego lub kolegium lekarzy specjalistów, który został uprzednio zaakceptowany przez Naczelną Radę Lekarską – podmiot najpierw występuje z wnioskiem o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia do Naczelnej Rady Lekarskiej, a następnie z wnioskiem o wpis do rejestru do okręgowej rady lekarskiej właściwej ze względu na jego siedzibę.

W celu organizacji kształcenia, podmiot posiadający siedzibę na obszarze Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku powinien złożyć w tut. biurze (pok. 102) następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy;
 2. Aktualny i poświadczony za zgodność z oryginałem wypis z KRS/CEIDG;
 3. Wystąpienie o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia; (bądź uchwałę NRL w przedmiotowej sprawie jeżeli szkolenie wykracza poza właściwość OIL w Białymstoku);
 4. Informację o formie kształcenia;
 5. CV kierownika naukowego oraz wykładowców, potwierdzające kwalifikacje do przeprowadzenia szkolenia;
 6. Regulamin kształcenia;
 7. Program szczegółowy szkolenia;
 8. Wzór certyfikatu ukończenia szkolenia z uwzględnieniem informacji o ilości przysługujących punktów edukacyjnych;
 9. Dowód uiszczenia opłaty za wpis do rejestru (500 zł za pierwszy wpis lub/oraz 250 zł za każde kolejne zgłoszone wydarzenie).

Uprawniony pracownik sprawdzi poprawność dokumentów i przekaże całość Okręgowej Radzie Lekarskiej w Białymstoku celem wydania uchwały w przedmiocie potwierdzenia spełniania warunków kształcenia. Po rozpoznaniu wniosków przez ORL, pracownik biura OIL poinformuje organizatora szkolenia o uchwale podjętej w tej sprawie.

Każde kolejne szkolenie, nieujęte w pierwszym wpisie do rejestru, podlega obowiązkowi dodatkowego zgłoszenia w celu potwierdzenia spełniania warunków kształcenia. W powyższym przypadku podmiot realizujący kształcenie na obszarze OIL w Białymstoku powinien złożyć w tut. biurze dokumenty wymienione w pkt 3-9. Opłata za kolejny wpis wynosi 250 zł. Informujemy, że odrębność wydarzenia określa się na podstawie programu (np. szkolenie kilkudniowe będzie traktowane jako jedno wydarzenie jeżeli program zakłada cykl szkoleń dla tej samej grupy szkoleniowej, natomiast w przypadku gdy ten sam program realizowany jest dla oddzielnych grup szkoleniowych w różnych datach – każda data powinna być zgłoszona jako odrębne wydarzenie).

Podmiot posiadający siedzibę poza obszarem Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku, a zamierzający przeprowadzić szkolenie na jej terytorium – powinien w tut. biurze złożyć dokumenty wymienione w pkt 3-8, a po uzyskaniu uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku w przedmiocie spełniania warunków kształcenia, zgłosić się z nią do właściwej miejscowo okręgowej rady lekarskiej w celu dokonania wpisu w tamtejszym rejestrze.