Loading...

Organy OIL

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009, nr 219, poz. 1708, z późn. zm.) organami okręgowej izby lekarskiej są:

  1. Okręgowy Zjazd Lekarzy;
  2. Okręgowa Rada Lekarska;
  3. Okręgowa Komisja Rewizyjna;
  4. Okręgowy Sąd Lekarski;
  5. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Zgodnie z art. 14 cyt. ustawy kadencja organów izb lekarskich trwa 4 lata.
Tę samą funkcję w organach izb lekarskich można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

Wybory do organów izb lekarskich odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarskich, z wyłączeniem lekarzy zawieszonych w prawie wykonywania zawodu. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarskich, z wyłączeniem lekarzy ukaranych karą wymienioną w art. 42 ust. 1 pkt. 2 i 3 cyt. ustawy. Dodatkowo, na rzecznika odpowiedzialności zawodowej i jego zastępów oraz członków sądu lekarskiego mogą kandydować wyłącznie lekarze wykonujący zawód przez co najmniej 10 lat.