Loading...

Okręgowy Sąd Lekarski

Skład osobowy Okręgowego Sądu Lekarskiego w Białymstoku IX Kadencji (2022-2026)

 1. Przewodniczący OSL – dr hab. n. med. Pawińska Małgorzata
 2. Zastępca Przewodniczącego OSL – prof. dr hab. n. med. Dębek Wojciech Marek
 3. Zastępca Przewodniczącego OSL – dr hab. n. med. Nowosielska Magdalena Bogusława
 4. dr n. med. Aksiucik Anatol
 5. lek. Bartel – Bujnowska Teresa Helena
 6. lek. Dubiejko Wiesława Helena
 7. lek. Galińska – Skok Beata
 8. lek. Gan Kacper
 9. lek. Halicka – Jabłonowska Joanna
 10. dr n. med. Jabłońska – Strynkowska Wanda
 11. lek. dent. Jarocki Leszek Adam
 12. dr hab. n. med. Jurkowska Grażyna
 13. lek. dent. Karpiuk Maria
 14. lek. dent. Kopania Danuta Stanisława
 15. lek. Kurasińska Alicja
 16. lek. Myszko Marcin
 17. lek. dent. Olszewska – Bejenka Anna Marzena
 18. lek. dent. Półbrat Katarzyna Izabela
 19. lek. Rogalski Paweł
 20. prof. dr hab. n. med. Rogowski Marek
 21. lek. Sokół Tomasz
 22. prof. dr hab. n. med. Stokowska Wanda
 23. lek. dent. Suchwałko Mirosława Teresa
 24. lek. Toczydłowska – Lasota Dorota Małgorzata
 25. dr n. med. Wilczko Marcin

Kancelaria Okręgowego Sądu Lekarskiego

Adres siedziby:

ul. Świętojańska 7 pok. 212

15-082 Białystok

tel. 85 732 19 35 tonowo 6

e-mail osl.bialystok@hipokrates.org

 

Pracownicy kancelarii OSL:  

inspektor mgr Grzegorz Żyła

tel. służb. 605 683 512

e-mail: g.zyla@hipokrates.org

 

Uwaga! W celu zapoznania się z aktami sprawy należy wcześniej umówić się telefonicznie.

Z powodów organizacyjnych kancelaria nie udostępnia akt do wglądu w dniu posiedzenia Sądu.

Akta udostępniane są wyłącznie stronom danego postępowania, po okazaniu dowodu tożsamości.

Ksero dokumentacji z akt sprawy wydawane jest odpłatnie, wg następujących stawek:

 • 1 zł za zwykłą kopię jednej strony;
 • 5 zł za kopię jednej strony z poświadczeniem za zgodność z oryginałem;
 • 10 zł za kopię płyty CD.

Opłatę należy dokonać na konto bankowe OIL (nr konta: 79 1240 1154 1111 0000 2148 8177), z podaniem w tytule przelewu sygnatury sprawy, bądź bezpośrednio w kasie w siedzibie OIL (lok. 104).

Zadania i zasady działania Okręgowego Sądu Lekarskiego

Okręgowy Sąd Lekarski w Białymstoku zgodnie z art. 21 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009, nr 219, poz. 1708, z późn. zm.) jest organem ustawowym Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku. Na podstawie art. 30 ust. 2 w/w ustawy do jego zadań należy:

 • rozpatrywanie spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
 • rozpatrywanie protestów przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protestów przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie;
 • składanie okręgowemu zjazdowi lekarzy rocznych i kadencyjnych sprawozdań z działalności.

Okręgowy Sąd Lekarski (OSL) działa przede wszystkim w oparciu o przepisy ustawy o izbach lekarskich (uoil) – Rozdział 5 „Odpowiedzialność zawodowa” (art. 55-112). W sprawach nieuregulowanych w uoil w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej OSL stosuje pomocniczo przepisy kodeksu postępowania karnego i kodeksu karnego (w zakresie wskazanym w art. 112 uoil).

Szczegółowy tryb pracy OSL określony został w Regulaminie wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich z dnia 14 maja 2016 r. (Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy).

Odpowiedzialność zawodowa lekarza

Zgodnie z treścią art. 53 uoil członkowie izb lekarskich podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza. Naruszenie takie, określane jest mianem przewinienia zawodowego.

Funkcję oskarżyciela przed sądem lekarskim pełni Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (OROZ), który przeprowadza postępowanie wyjaśniające i bada czy zachodzą podstawy do postawienia lekarzowi zarzutu popełnienia przewinienia zawodowego. Jeśli taka okoliczność występuje, to rzecznik kieruje wniosek o ukaranie lekarza do właściwego sądu lekarskiego (do tej izby lekarskiej gdzie lekarz jest zarejestrowany). OROZ może działać zarówno z urzędu jaki i w ramach skargi złożonej na lekarza.

UWAGA! Okręgowy Sąd Lekarski nie rozstrzyga w sprawach majątkowych i odszkodowawczych oraz nie orzeka o zadośćuczynieniu pieniężnym wobec pacjenta. OSL nie jest również uprawniony do zasądzania zmiany leczenia bądź opinii lekarskiej, czy zobowiązania lekarza do podjęcia określonego działania. Przedmiotem postępowania przed OSL jest jedynie ocena prawidłowości konkretnego postępowania lekarza i ustalenie zasadności zastosowania wobec niego konsekwencji zawodowych.

OSL rozpoznaje sprawę na rozprawie – w składzie trzyosobowym i przy obowiązkowym udziale OROZ. Obwiniony lekarz ma prawo uczestniczenia w rozprawie, więc zawiadamia się go o jej czasie i miejscu. Po przeprowadzeniu stosownego postępowania dowodowego (wyjaśnienia lekarza, przesłuchanie świadków, analiza dokumentacji medycznej, opinia biegłego, itd.) OSL orzeka o winie bądź uniewinnieniu obwinionego.

W przypadku uznania winy, OSL może orzekać następujące kary (art. 83 uoil):

 • upomnienie;
 • nagana;
 • kara pieniężna na cel społeczny związany z ochroną zdrowia (w wysokości od jednej trzeciej do czterokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego w chwili wydania orzeczenia w pierwszej instancji);
 • zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat;
 • ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat;
 • zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat;
 • pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

Uzasadnienia orzeczeń OSL są sporządzane z urzędu i doręczane stronom wraz z orzeczeniem.

Od orzeczeń OSL w I instancji stronom przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu Lekarskiego, za pośrednictwem OSL, w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.