Loading...

Ogłoszenie na stronie OIL

Zasady zamieszczania ogłoszeń na stronie internetowej OIL:

 1. niedopuszczalne są elementy o charakterze stricte reklamowym i komercyjnym;
 2. dopuszczalna tematyka ogłoszeń:
   1. A. informacje o organizowanych szkoleniach i konferencjach, których tematyka odnosi się do prawa medycznego bądź kwestii dot. wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty;
   1. B. informacje o wydarzeniach sportowych i kulturalnych organizowanych na rzecz/przez środowisko lekarskie bądź we współpracy z samorządem zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów;
   1. C. informacje o innego rodzaju wydarzeniach niekomercyjnych, których celem jest integracja środowiska lekarskiego (np. jubileusze, uroczystości, spotkania koleżeńskie, itp.) bądź działalność społeczna związana z ochroną zdrowia (np. wolontariat, zbiórki, happeningi, itp.);
   1. D. oferty pracy/współpracy dla lekarzy i lekarzy dentystów – pod warunkiem, iż miejsce świadczenia pracy znajduje się na terytorium Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku;
 3. wnioski o publikację ogłoszeń nieodpowiadające w/w wymogom, zostaną nierozpoznane;
 4. ogłoszenia wskazane w pkt 2 lit. A-C umieszczane są chronologicznie w zakładce Aktualności oraz na stronie głównej. Dodatkowo, informacja o wydarzeniu może być umieszczona w Kalendarzu OIL – decyzja w tym przedmiocie należy do zespołu redakcyjnego;
 5. ogłoszenia wskazane w pkt 2 lit. D umieszczane są chronologicznie w zakładce Praca;
 6. ogłoszenia są bezpłatne;
 7. wszystkie ogłoszenia zamieszczane są bezterminowo (w przypadku nieaktualności oferty w celu usunięcia ogłoszenia wnioskodawca powinien ponownie skontaktować się z redakcją);
 8. układ i treść ogłoszeń podlega moderacji przez zespół redakcyjny;
 9. redakcja zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do wnioskowanego ogłoszenia.
Wnioski o zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej OIL prosimy kierować na adres: redakcja@oilbialystok.pl

Zespół redakcyjny strony internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku stanowią:

 • Redaktor serwisu internetowego: mgr Grzegorz Żyła
 • Administrator strony internetowej: mgr inż. Piotr Zadykowicz
 • Nadzór merytoryczny z ramienia ORL: lek. Tamara Klimiuk, lek. Natalia Sot-Muszyńska