Loading...

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu – cudzoziemcy

Podstawa prawna          

 • Ustawa z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2018 r. poz. 617 jt. ze zm.)
 • Ustawa z dn. 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 r., poz. 168 j.t. ze zm.)
 • Ustawa z dn. 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2017 r. poz. 1368)
 • Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 139 poz. 883 z późn. zm.)
 • Ustawa z dn. 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 114 poz. 739 z późn. zm.)
 • Ustawa z dn. 14 grudnia 1994 r. o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2001 r. Nr 6 poz. 56 z późn. zm.)
 • Ustawa z dn. 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 83 poz. 905 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2017 r. Nr 2)

Opis procedury

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty nie będącego obywatelem polskim, posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu lub prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, który złożył egzamin państwowy kończący staż podyplomowy (LEP/LEK) – obowiązuje od 1 października 2004 r., Okręgowa Rada Lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. a) na czas określony w celu odbycia szkolenia podyplomowego lub uzyskania stopnia naukowego,
 2. b) na czas określony lub na stałe w celu podjęcia pracy zarobkowej.

Wymagane dokumenty

„Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej w Warszawie” (W-2B) (dla lekarza cudzoziemca) zawierający informację o celu podjęcia wykonywania zawodu, oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy;

 1. orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (wzór dokumentu do pobrania ze strony Komisji Rejestracji – patrz: rubryka „Formularze” lub w siedzibie izby), – dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania (co oznacza, że orzeczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od dnia jego wydania),
 1. dokument potwierdzający tożsamość, dowód osobisty lub paszport – kserokopia – oryginał dokumentu do wglądu,
 2. dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
 3. dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm – format: zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu (zdjęcie biometryczne).
 4. Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza” (dokument wydany w celu odbycia stażu podyplomowego, obowiązujący od 2017 r. ), lub „Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty” (dokument wydany w celu odbycia stażu podyplomowego, obowiązujący od 2017 r.), lub „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza” (dokument wydawany do 2016 r.) lub „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” (dokument wydawany do 2016 r.) albo „Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza dentysty pod kierunkiem lekarza dentysty uprawnionego do samodzielnego wykonywania zawodu” (dotyczy lekarza dentysty, który rozpoczął staż podyplomowy przed 1 października 1999 r.),
 5. a) w przypadku stażu podyplomowego odbytego na terytorium RP:  „Kartę stażu podyplomowego lekarza”, „Kartę stażu podyplomowego lekarza dentysty” albo „Zaświadczenie o odbyciu praktyki przygotowawczej lekarsko-dentystycznej” (dotyczy lekarzy dentystów który miał stwierdzone prawo wykonywania zawodu przed 27 września 1997 r.)
 6. b) w przypadku stażu podyplomowego odbytego poza granicami RP: decyzję Ministra Zdrowia o uznaniu stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, kopię dokumentu potwierdzającego odbycie stażu podyplomowego obejmującego okres oraz miejsce odbywania stażu, potwierdzenie uprawnień (prawa wykonywania zawodu) do odbycia stażu podyplomowego na terytorium innego państwa oraz potwierdzenie niekaralności w zawodzie obejmujące okres wykonywania zawodu w innym państwie, wydane przez właściwy organ danego państwa – dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania,
 7. Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego / Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (lub Lekarskiego Egzaminu Państwowego / Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego składanego przed 2013 r) – kserokopia, oryginał do wglądu,
 8. dokument potwierdzający aktualne prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wiza 365 Multi, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, dokument podróży w przypadku uzyskania statusu uchodźcy) – kserokopia – oryginał dokumentu do wglądu,

oraz dodatkowo

w przypadku lekarza/lekarza dentysty zamierzającego wyłącznie odbyć szkolenie podyplomowe lub określonego rodzaju studia:

 1. a) zezwolenie Ministra Zdrowia na odbycie specjalizacji na zasadach określonych w przepisach o podejmowaniu i odbywaniu studiów, uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby nie będące obywatelami Polski,
 2. b) dokument potwierdzający zgodę jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej albo podmiotu uprawnionego do nadawania stopni naukowych na podstawie odrębnych przepisów, na odbycie określonego rodzaju studiów lub szkolenia,
 3. c) zaświadczenie o formie finansowania studiów lub szkolenia

Dokumenty niezbędne do przyznania prawa wykonywania zawodu nie wymienione powyżej, które lekarz/lekarz dentysta składa właściwej okręgowej radzie lekarskiej w celu przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego powinny znajdować się w aktach osobowych izby, której jest członkiem a do której występuje o przyznanie prawa wykonywania zawodu albo zostają przekazane tej izbie jeżeli lekarz jest członkiem innej okręgowej izby lekarskiej.

Formularze:
– Orzeczenie o stanie zdrowia Pdf icon
– Oświadczenie o niekaralności (dla osoby która uzyskała PWZ w innym państwie) Pdf icon
– zal nr 25-wniosek W-2B Pdf icon
– zal nr 26-wniosek W-2C Pdf icon

– Oświadczenie RODO Pdf icon

 

Opłaty:
Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna:
Komisja ds. rejestu i przyznawania prawa wykonywania zawodu

Miejsce załatwienia sprawy:
Okręgowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi:
Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy:
Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uwagi:
Postępowanie dotyczy:

 • lekarza/lekarza dentysty cudzoziemca, który posiada ograniczone prawo wykonywania zawodu, ukończył staż podyplomowy lub któremu Minister Zdrowia uznał staż podyplomowy odbyty za granicą za równoważny w całości ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i który złożył egzamin państwowy kończący staż podyplomowy (wymóg egzaminu obowiązuje od dnia 1 października 2004 r.), zamierzającego wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. w celu odbycia szkolenia podyplomowego (specjalizacja, zdobycie umiejętności z zakresu węższej dziedziny medycyny, staż naukowy, studia podyplomowe, kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe, praktyka zawodowa) lub uzyskania stopnia naukowego (studia doktoranckie, staż habilitacyjny),
  2. w celu zarobkowego jego wykonywania.
 1. a) w celu odbycia szkolenia podyplomowego (specjalizacja, zdobycie umiejętności z zakresu węższej dziedziny medycyny, staż naukowy, studia podyplomowe, kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe, praktyka zawodowa) lub uzyskania stopnia naukowego (studia doktoranckie, staż habilitacyjny),

b) w celu zarobkowego jego wykonywania.