Loading...

Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki dla pracodawców - 2023-03-20

W związku z autozapisem do PPK, który ma miejsce 1.03.2023 r. przypominamy:

  • do PPK automatycznie zapisywani są wszyscy pracownicy, którzy ukończyli 18 lat i nie ukończyli 55 roku życia oraz z tytułu zatrudnienia u danego pracodawcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu (czyli zarówno pracownicy na etacie jak i pracujący np. na umowę zlecenie).
  • Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, ale nie ukończyli 70 lat, aby przystąpić do tego programu, powinni złożyć pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK.
  • Osoby, które mają ukończone 70 lat, nie mogą zostać zapisane do PPK.

W związku z tzw. autozapisem deklaracje o rezygnacji złożone przez uczestników PPK do końca lutego 2023 roku przestały być skuteczne 1 marca 2023 roku. Jeśli uczestnik PPK przed wypłatą wynagrodzenia, w marcu 2023 roku, nie złoży nowej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, od tego wynagrodzenia trzeba już będzie obliczyć i pobrać wpłaty do PPK, a następnie przekazać te wpłaty do instytucji finansowej  w kwietniu 2023.

*Każda osoba będąca uczestnikiem PPK po zawarciu takiej umowy może złożyć deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Od momentu złożenia tej deklaracji pracodawca nie może już dokonać żadnej wpłaty do PPK. Oznacza to, że pracownik w dowolnym momencie może wycofać się z PPK.

Z 1 stycznia 2021 r. wszystkie firmy zatrudniające pracowników, w tym także podmioty wykonujące działalność leczniczą (a więc zarówno lekarze i lekarze dentyści prowadzący praktyki lekarskie, jak i będący podmiotami leczniczymi), zostały objęte Pracowniczym Programem Kapitałowym.

Do programu automatyczne zapisywane są osoby zatrudnione, które ukończyły 18 lat, a nie ukończyły 55. roku życia, o ile nie zrezygnowały z dokonywania wpłat do PPK. Osoby zatrudnione, który ukończyły 55. rok życia, a nie ukończyły 70 lat, zwracają się do pracodawcy z wnioskiem o dołączenie do programu. Jeśli minimum jedna osoba zatrudniona została włączona do programu PPK należy podjąć działania określone w harmonogramie.

Jeśli żadna osoba zatrudniona nie została włączona do programu PPK (wszyscy złożyli deklarację rezygnacji) firma – tylko mikroprzedsiębiorca** – nie musi dokonywać żadnych działań.

Lekarze i lekarze dentyści mający powyżej 10 osób zatrudnionych mają obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK nawet w sytuacji, gdy wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Co 4 lata, począwszy od 1 kwietnia 2023 roku, pracodawca będzie miał obowiązek znów przekazywać wpłaty do PPK dla wszystkich kwalifikujących się zatrudnionych, poinformować o zbliżającej się dacie wznowienia wpłat, ewentualnie ponownie zebrać deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Szczegóły na oficjalnej stronie PPK https://www.mojeppk.pl/

Zagadnienia prawne w zakresie ustawy o PPK

* Pod pojęciem osoby zatrudnionej należy rozumieć:
a) pracowników, o których mowa w art. 2 ustawy Kodeks pracy, z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, o których mowa w art. 11b ustawy funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, oraz młodocianych w rozumieniu art. 190 § 1 ustawy Kodeks pracy,

b) osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 303 § 1 ustawy Kodeks pracy,

c) członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, o których mowa w art. 138 i art. 180 ustawy Prawo spółdzielcze,

d) osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 ustawy Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

e) członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji,

f) osoby wskazane w lit. a-d przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego
– podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

** Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

Źródło: Śląska Izba Lekarska