Loading...

Składki członkowskie od 1 stycznia 2023 roku - 2022-12-19

Podstawowe informacje dotyczące opłacania składek na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku zgodnie z Uchwałą Nr 27/14/VII NRL z dnia 5 września 2014 r. zmienionej Uchwałą Nr 38/22/IX NRL z dnia 21 października 2022 r. oraz   Uchwałą Nr 60/22/IX NRL z dnia 16 grudnia 2022 r.

  • 120 zł – podstawowa kwota składek obowiązująca lekarza i lekarza dentystę.
  • 60 zł – kwota składek obowiązująca lekarzy (stażystów) i lekarzy dentystów (stażystów) posiadających prawo wykonywania zawodu przyznane w celu odbycia stażu.

W uzasadnionych przypadkach okręgowa rada lekarska może zwolnić lekarza z obowiązku opłacania składki w wysokości połowy jej podstawowego wymiaru lub w całości. Zwolnienie następuje na z góry określony czas.

Składkę za dany miesiąc opłaca się do końca tego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem, osobiście lub za pośrednictwem pracodawcy.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek członkowskich powstaje w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz:

  1. Ukończył 70 lat.
  2. Został skreślony z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej.
  3. Złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych – zwolnienie to ma charakter czasowy i przysługuje tylko na okres nieosiągania przychodów.

Lekarz korzystający ze zwolnienia opłacania składki ma obowiązek niezwłocznie powiadomić okręgową radę lekarską o osiąganiu przychodów oraz traci prawo do zwolnienia z pierwszym dniem miesiąca, następującego po miesiącu, w którym osiągnie przychód.

Lekarz, który przed dniem 1 stycznia 2015 roku:

Miał ustaloną miesięczną wysokość składki na 10 zł Opłaca składkę w tej kwocie do czasu nabycia prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składki – § 3 Uchwały Nr 27/14/VII NRL z dnia 5 września 2014 r.
Uzyskał prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki Zachowuje prawo do zwolnienia do czasu zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem obowiązku opłacania składki – § 3 ust.6 Uchwały Nr 27/14/VII NRL z dnia 5 września 2014 r.