Loading...

Lekarze krytycznie o wycenie AOTMiT dla stomatologii - 2022-02-04

Do prac nad korektą wyceny świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych we wszystkich zakresach leczenia stomatologicznego , w którym te świadczenia występują przystąpiono we wrześniu 2020r. W październiku 2020r NRL skierowała do Prezesa NFZ obszerne wyliczenie. W styczniu 2021r. NFZ poinformował, że w zasadzie akceptuje te wyliczenia, jednak zaproponował podjęcie pewnych ustaleń w sprawie nieracjonalnie częstego sprawozdawania jednej z procedur. Uwaga ta została zaakceptowana przez przedstawicieli NRL. Następnie Fundusz wystąpił z propozycją skonstruowania pakietów świadczeń, aby w końcu (kwiecień 2021r.) przerwać prace argumentując wnioskami płynącymi z kontroli NIK. NFZ wystąpił do Ministra Zdrowia o zlecenie wyceny Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). W dniu 30 lipca odbyło się spotkanie przedstawicieli NRL z Wiceministrem Maciejem Miłkowskim , Prezesem AOTMiT oraz Zastępca Prezesa NFZ. Przedstawiciele NRL podtrzymywali postulat dokończenia procesu korekty wyceny bez angażowania Agencji Taryfikacji. Ministerstwo podjęło jednak decyzję o zleceniu AOTMiT badania kosztów tego wycinka katalogu świadczeń stomatologicznych. W toku badania Agencja pozyskała dane od ok.100 placówek (70 podmiotów leczniczych i 28 praktyk lekarskich). Po zakończeniu fazy zbierania danych i po przeprowadzeniu ich analizy AOTMiT odmówił ekspertom NIL skierowanym do prac przy badaniu wglądu w dokonaną analizę, przekazał 30 listopada 2021r raport Ministrowi Zdrowia informując, że badanie nie odbywało się w trybie ustalenia taryfy (wówczas projekt raportu udostępniany jest publicznie i można do niego składać uwagi) , tylko w ramach zadań AOTMiT polegających na wykonywaniu „innych zadań zleconych przez Ministra Zdrowia”.

  1. Załącznik nr 1 do Stanowiska NRL- UWAGI do Raportu
  2. Stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej z 28 stycznia 2022
  3. Porównanie wycen w STM i AOS

Konkluzja Stanowiska:

  • Tryb prac AOTMiT w tym wypadku wyłączył opisaną w ustawie zasadę transparentności postepowania (brak prezentacji projektu raportu z badania, do którego ustawa przewiduje prawo wnoszenia uwag)
  • Dwa z trzech wariantów oszacowania kosztow czasu pracy lekarza dentysty i asystentki oparte są na niemerytorycznych przesłankach. A to właśnie jeden z tych wariantów ostatecznie zastosowano do analizy pozyskanych danych
  • wycena najczęściej wykonywanych świadczeń chirurgicznych (ekstrakcje, ekstrakcje chirurgiczne, operacyjne usuwanie zębów zatrzymanych) pozostaje na tym samym poziomie w stosunku do stanu obecnego

Pismo do AOTMiT z 27.01.2022 o udostępnienie opinii ekspertów związanych ze środowiskiem stomatologicznym, niereprezentujących NIL