Loading...

Stanowisko Komisji Stomatologicznej w sprawie zasadności podwyższenia wysokości refundowania świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych - 2019-10-09

 

Komisja Stomatologiczna na posiedzeniu w dniu 25 września 2019 r. przyjęła:

STANOWISKO
Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku
z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zasadności podwyższenia wysokości refundowania świadczeń stomatologicznych
finansowanych ze środków publicznych w obrębie województwa podlaskiego

 

Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku uważa za konieczne podwyższenie wartości cenowej punktu przeliczeniowego w zakresie świadczeń stomatologicznych w obrębie województwa podlaskiego wykonywanych na podstawie umów z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Komisja stoi na stanowisku, iż z uwagi na długotrwały brak podwyższenia ceny punktu przy umowach z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie stomatologii, wysokość finansowania świadczeń stomatologicznych jest nieadekwatna do aktualnych kosztów gospodarczych i administracyjnych ponoszonych przez świadczeniodawców.

Komisja powyższe stanowisko argumentuje m.in. znaczącym podwyższeniem nakładów pieniężnych ponoszonych przez świadczeniodawców na cele kadrowe, wynikającym z konieczności dostosowania się przez właścicieli podmiotów leczniczych do zapisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. 2017 poz. 1473, z późn. zm.), a także do nowelizacji tej ustawy i obowiązujących od dn. 1 lipca 2019 r. przepisów, na mocy których po raz kolejny podwyższa się poziom kwoty bazowej do wyliczenia najniższych wynagrodzeń zasadniczych.

Komisja swoje stanowisko uzasadnia również faktem ciągłych wzrostów kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym m.in. wzrostem opłat medialnych oraz cen paliw i idącym z tym w parze wzrostem kosztów nabywania specjalistycznego sprzętu, urządzeń i innych zasobów rzeczowych wyposażenia gabinetów stomatologicznych – który to wzrost w żadnym stopniu na przełomie kilkunastu ostatnich lat nie został uwzględniony w wymiarze refundacji świadczeń stomatologicznych ze środków publicznych przy umowach z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Stanowisko KS 2019.09.25 - ws. zasadności podwyższenia wysokości refundowania świadczeń stomatologicznych

– Stanowisko KS 2019.09.25 – ws. zasadności podwyższenia wysokości refundowania świadczeń stomatologicznych

 

Mając powyższe na uwadze, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku dr n. med. Henryk Grzesiak pismem z dnia 1 października 2019 r. zwrócił się do Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o zwiększenie wartości punktu przeliczeniowego w zakresie świadczeń stomatologicznych podczas najbliższego aneksowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ze świadczeniodawcami z obszaru województwa podlaskiego.

 

Pdf icon – Pismo do Dyrektora POW NFZ 2019.10.01