Loading...

Komunikat o terminie składania dokumentów na staż podyplomowy od 1.10.2023 – aktualizacja - 2023-08-03

Aktualizacja z dnia 03.08.2023

Ze względu na ochronę antyspamową systemów pocztowych portalu Onet i WP, a co za tym idzie blokowaniem wiadomości z zaproszeniami na szkolenia, zalecamy, by w takich przypadkach podali Państwo adresy email utworzone na serwerach “Gmail”. Jest to bardzo ważne ponieważ będą Państwo za pomocą tej poczty logowali się i odbywali staże cząstkowe organizowane online przez OIL w Białymstoku.

Osoby, które zmienią adres poczty elektronicznej proszone są o wiadomość e-mail na adres: d.ofmanska@hipokrates.org

Publikacja z dnia 04.04.2023

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa Podlaskiego w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, z późn zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2023 r. poz. 377, z późn. zm.) uprzejmie informuje, że absolwenci wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych Uniwersytetów Medycznych posiadający stałe miejsce zameldowania lub zamieszkania na obszarze województwa podlaskiego, którzy zamierzają rozpocząć staż podyplomowy od dnia 1 października 2023 r. powinni zgłosić się do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku ul. Świętojańska 7 pok.102 (I piętro), w terminie od dnia 18.07.2023 r. do dnia 31.07.2023 r. w godz. od 10.00 do 14.30., celem wstępnego ustalenia miejsca odbywania stażu.

Jednocześnie wszystkie wymagane dokumenty (w oryginałach i kserokopiach) do realizacji stażu należy złożyć w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku ul. Świętojańska 7 pok. 102 w nieprzekraczalnym w/w terminie. Wykaz dokumentów koniecznych do złożenia w OIL Białystok znajduje się w naszym serwisie:

Ostateczna decyzja o skierowaniu na staż podyplomowy podjęta zostanie przez Okręgową Radę Lekarską w Białymstoku po uzyskaniu dyplomu przez absolwenta w oparciu o średnią ocen.

Ponadto przypominamy, iż od 1 marca 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Rozporządzenie obowiązuje lekarzy i lekarzy dentystów skierowanych na staż podyplomowy po 1 marca 2023 r. i znajdą w nim Państwo nowy Ramowy Program Stażu Podyplomowego dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów.

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu:

  • podyplomowego lekarzy Pdf icon
  • podyplomowego lekarzy dentystów Pdf icon
  • cząstkowego lub części stażu cząstkowego Pdf icon

Staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów

Zgodnie z art. 15 i ust. 1 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, z późn. zm.) Marszałek Województwa odpowiada za organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy będących obywatelami: 1) polskimi zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, 2) innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mających miejsce zamieszkania na obszarze województwa, 3) innego państwa niż Rzeczpospolita Polska oraz państwo członkowskie Unii Europejskiej, mających miejsce zamieszkania na obszarze województwa – zamierzających odbywać staż podyplomowy na obszarze województwa.

Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy jest zadaniem Marszałka Województwa z zakresu administracji rządowej. Środki finansowe na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów przekazuje Marszałkowi Województwa na podstawie umowy Wojewoda. Umowa określa wysokość środków oraz sposób i tryb ich przekazywania i rozliczania.

Marszałek Województwa Podlaskiego w porozumieniu z Okręgową Radą Lekarską w Białymstoku ustala listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu (w tym staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego).

Na odbycie stażu przez lekarza/lekarza dentystę w jednym z podmiotów wpisanych na ww. listę kieruje Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku. Po skierowaniu stażystów do zakładów leczniczych, Marszałek Województwa zawiera odpowiednie umowy z podmiotami będącymi pracodawcami lekarzy stażystów/lekarzy dentystów stażystów, na podstawie których przekazywane są środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z realizacją stażu określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2023 r. poz. 377, z późn. zm.).

Ponadto, Marszałek Województwa organizuje i finansuje  szkolenia dla lekarzy stażystów/lekarzy dentystów stażystów z zakresu: transfuzjologii klinicznej, ratownictwa medycznego, bioetyki, orzecznictwa lekarskiego i prawa medycznego, profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia  AIDS, oraz kurs z zakresu ratownictwa medycznego.