Loading...

Standard rachunku kosztów u świadczeniodawców - 2021-02-24

W nawiązaniu do wątpliwości dotyczących obowiązku stosowania standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, który wszedł w życie 1 stycznia 2021, informujemy, że na podstawie art. 31lc ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniodawcy, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, są obowiązani do stosowania standardu rachunku kosztów, jednocześnie w Ustawie (art. 31lc ust. 8) przewidziano wyłączenie z tego obowiązku określonej grupy świadczeniodawców, a mianowicie:

  1. udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
  2. nieprowadzących ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  3. realizujących czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Oznacza to, że wyznacznikiem obowiązku stosowania standardu rachunku kosztów jest posiadanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, niezależnie od zakresu realizowanych świadczeń, wielkości czy formy prawnej podmiotu. Przykładowo:

  • z obowiązku stosowania standardu zwolniony jest podmiot udzielający świadczeń wyłącznie w zakresie POZ, ale podmiot świadczący usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistyki ambulatoryjnej, stomatologii czy rehabilitacji ma taki obowiązek,
  • obowiązek stosowania standardu mają zarówno podmioty duże (np. szpitale, duże przychodnie) jak i małe (np. hospicja, zakłady opiekuńczo-lecznicze, małe przychodnie), chyba że spełniają wskazane wyżej kryteria wyłączenia,
  • obowiązek stosowania standardu mają podmioty, które udzielają świadczeń zarówno na podstawie umowy z NFZ, jak i komercyjnie, chyba że spełniają wskazane wyżej kryteria wyłączenia.

Podkreślić należy, że podmioty, które nie są objęte obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości zgodnie z Ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (np. będące na podatkowej karcie przychodów i rozchodów), nie są zobowiązane do przejścia na księgi rachunkowe.

Więcej informacji na stronie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Źródło